02 மே, 2016

வாடகைதாரர்களை ஏமாற்றம் வீட்டு உரிமையாளர்கள்

வாடகைதாரர்களை ஏமாற்றம் வீட்டு உரிமையாளர்கள்

உண்மைக்கதையுடன்
அவர்கள் ஏமாற்றும் வழிகள்
நுணுக்கங்களையும் பற்றி பேசுவோம்

வீட்டு உரிமையாளருக்கும் வாடகைதாரருக்கும் இடையேயான
சம்பாஷனை
https://drive.google.com/file/d/0B6Erug1fxgBYdWFzbU03c2VXTzQ/view?usp=sharing