26 பிப்ரவரி, 2013

பணம்குடும்ப தலைவன் படுக்கை அறை தென் மேற்கு திசையில் இருக்க வேண்டும். அந்த அறையில் உள்ள தென் மேற்கு மூலையில் பண பெட்டியை வைக்க வேண்டும். 
பண பெட்டி வடக்கு பார்த்து இருப்பது உத்தமம்.

வீடு பெரியதாக இருந்தால் இரண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் உள்ளது போல

வடக்கு திசையில் இருக்கும் அறையில் தென்மேற்கு மூலையில் வடக்கு பக்கம் பார்த்தது போல பீரோ வை வைக்க வேண்டும்.

அல்லது கிழக்கு திசையில் உள்ள அறையில் தென்மேற்கு மூலையில் வடக்கு பக்கம் பார்த்தது போல பீரோ வை வைக்க வேண்டும்.

அல்லது தென்மேற்கு மூலையில் உள்ள அறையில் தென்மேற்கு மூலையில் வடக்கு பக்கம் பார்த்தது போல பீரோ வை வைக்க வேண்டும்
.